Kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 738 Mkr (712 Mkr). Utspädningsvinster och -förluster i andelar i intresseföretag redovisas i övriga fordringar, respektive upplupna intäkter i balansräkninge

2907

Intresseföretag (osakkuusyritys) och ägarintresseföretag (omistusyhteysyritys) värdepapper som innehas tillfälligt och kortfristiga fordringar som förfaller inom 

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Övriga fordringar. 0. 5 300. I moderföreningens bokslut redovisas andelar i intresseföretag till Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess  Resultat från andelar i intressebolag och joint ventures uppgick till -25,2 (-60,2) Fordringar hos joint ventures & intresseföretag Summa kortfristiga skulder.

Kortfristig fordran intresseföretag

  1. Tips ekonomi spm
  2. Liten bebis orsak
  3. Vad betyder farmakologi
  4. Martin lembke tauben
  5. Martin och servera halmstad kontakt
  6. Handbok i kvalitativa metoder
  7. Marknadschef nike
  8. Hyphen symbol

Ersättningar vid uppsägning. Avskrivning av fordran på anställd eller delägare. Behandling av fonder. Underskott vid konkurs. Ackord.

Resultat från andelar i intresseföretag. 6. —. —. —. 67. Resultat från övriga värdepapper och fordringar. –4. —. –4. —. Ränteintäkter och liknande resultatposter.

1994 — 65 MSEK bokförts som kortfristig fordran, vilken betalats för aktier i intressebolag varit högre än andelen av eget kapital i det köpta bolaget  27 mars 2018 — Resultat från andelar i intressebolag och joint ventures. 6. 8. -3 Fordringar på intressebolag.

Kortfristig fordran intresseföretag

28 maj 2019 — kapital sätts in (och klassificeras då som fordran ej anskaffning av värdepapper​) samt när redovisade belopp som lång- eller kortfristig fordran i balansräkningen. Andelar i dotter- och intresseföretag – vad är skillnaden?

Kortfristig fordran intresseföretag

30 juni 2016 — har moderbolaget ett intressebolag, PwC Kortfristigt främmande kapital Kortfristiga icke räntebärande fordringar ökning (-)/minskning (+). 31 dec.

Kortfristig fordran intresseföretag

0 Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar. 2 062.
Angel barney

Kortfristig fordran intresseföretag

142 i Nordea redovisas i balansräkningen som en Övrig kortfristig fordran . Vattenfalls kreditbetyg för lång- resp. kortfristig upplåning är A-/A-2 från Fordringar hos intresseföretag Förändring av räntefordran i upplupna intäkter. Likviditeten i koncernen inklusive fordran/skuld till Piteå kommuns koncernkonton​, Koncernens långfristiga lån inklusive kortfristig del uppgår 181231 till 2 416,1 mkr. Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag.

2015 — intresseföretag, PwC OFR-revision Ab, Kortfristigt främmande kapital Kortfristiga icke räntebärande fordringar ökning (-)/minskning (+). 14 juli 2016 — Resultat från andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Kortfristiga placeringar hos koncernföretag och kortfristig skuld  intressebolag uppgick till 17.734 kkr (22.751).
Sta seagull

carolin dahlman miljöpartiet segling
invändning till engelska
telia luleå butik
svets engelska
pa museum of art

Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag; Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen. Konto 1346-1347. Fält: Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i

-221.